دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

شناسایی ثالث به عنوان اصیل در قرارداد به استناد پرداخت ثمن معامله توسط شخص ثالث

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 13 بهمن 1401

10.22034/analysis.2023.701510

سید علی خراسانی