راهنمای نویسندگان

به نام خداوند جان و خرد

راهنمای نگارش، ارسال و پذیرش مقالات دو فصلنامه علمی تخصصی نقد و تحلیل آرای قضایی

دانلود فایل فرم تعهد به فقدان تعارض منافع
دانلود فایل نامه به سردبیر (تعهدنامه)

بخش اول راهنمای نگارش و ویرایش مقالات

مقالاتی که برای این نشریه نگارش می‌شود باید دارای اجزاء زیر باشد.۱- چکیده ۲- متن دادنامه (درصورت وجود) ۳- مقدمه ۴- بدنه اصلی مقاله ۵- نتیجه گیری ۶- فهرست منابع. توضیح هر کدام از این اجزا به شرح زیر است:

۱- چکیده: این قسمت شامل عنوان مقاله، مشخصات نویسنده[گان]، متن و کلید واژه‌هاست.

۱-۱- عنوان: عنوان مقاله به صورت دقیق کوتاه و جالب انتخاب و در اولین صفحه ذکر می‌شود.

۲-۱- نام نویسنده[گان]: به ترتیب اولویت نوشته می‌شود در صورتی که میزان فعالیت همه نویسندگان به یک اندازه باشد می‌توان نام آنها را به ترتیب حروف الفبا نوشت. باید از نوشتن عنوان‌هایی مانند دکتر پروفسور مهندس و موارد مشابه خودداری کرد،رتبه علمی دانشگاهی یا سمت قضایی و آدرس پست الکترونیکی نویسنده[گان] مقاله در پاورقی صفحه اول درج می‌شود در صورتی‌که یک مقاله دارای نویسنده مسئول است مشخص می‌شود.

۳-۱- متن چکیده: حداکثر دارای ۳۰۰ کلمه است.

 ۴-۱- کلیدواژه‌ها: بین ۴ تا ۷ واژه است. ۵-۱-کل صفحه چکیده به یکی از دو زبان انگلیسی یا فرانسوی ترجمه می‌شود.

۲- متن دادنامه: در صورتی‌که نیاز به استناد به متن رأی وجود داشته باشد لازم متن آن بعد از صفحه چکیده و قبل از مقدمه درج شود و جدول مشخصات رأی به صورت زیر آورده شود.

مشخصات رأی (بدون تجدیدنظر)

شماره دادنامه:

تاریخ:

خواسته یا اتهام:

خواهان یا خوانده (حقوق عمومی):

مرجع رسیدگی کننده (صدور رأی):

 

۳- مقدمه: مقدمه بیانگر مسئله اصلی است. در مقدمه زمینه‌های قبلی پژوهش و ارتباط آن با موضوع مقاله و نمونه آراء مرتبط بیان می‌شود و در پایان انگیزه تحقیق آورده می‌شود.

۴- بدنه اصلی مقاله: بدنه اصلی مقالات این نشریه دارای دو قسمت است. قسمت اول توصیف رأی: در این قسمت توضیحی واضح و گویا از مفاد رأی یا آرای مورد تحلیل و یا نقطه مرکزی مورد بحث ارائه شود. به عنوان مثال در صورتی که تمام متن رأی مورد تحلیل باشد لازم است توضیحی گویا و مختصر از رأی ارائه شود در این توصیف گزارشی از بخش‌های زیرارایه می‌شود، گردش رأی- مقدمه رأی- ذکر ادله و مدافعات طرفین- استناد واستدلال رأی- منطوق رأی یا الزامات طرفین- اما اگر نقطه کانونی و مرکز تحلیل رأی یکی از قسمت‌های فوق الذکر باشد لازم است توصیفی نسبت به‌همان قسمت ارایه شود. به‌عنوان مثال اگر مقاله موردنظر بر یکی از استدلال‌های رأی متمرکز است یا نحوه ارزیابی ادله و مدافعات را تحلیل خواهد کرد کافیست که قسمت توصیف هم نسبت به همان بخش متمرکز باشد. قسمت دوم تحلیل رأی: این قسمت متناسب با هدف مقاله تنظیم می‌شود برای تحلیل رأی سوال‌های ذیل زیر می‌تواند مدنظر تحلیل‌گر آرا باشد.

۱- آیا رأی مورد بررسی از انسجام لازم برخوردار است و هر یک از قسمت‌ها با قسمت دیگر ارتباط منطقی دارد؟ یا نه؟ و اگر ندارد چه نقایصی قابل ذکر است؟

۲- انعکاس کامل و منسجمی از ادله و مدافعات طرفین در رأی مورد تحلیل وجود دارد یا نه؟ و اگر چنین نشده نقایص مربوط کدامند؟

3- آیا اصل مستند و مستدل‌نویسی در آرای قضایی رعایت شده است؟ و در صورت اجمال، تعارض و سکوت قانون استناد به سایر اصول حقوقی و منابع حقوق رعایت شده است یا نه؟ و اگر رعایت نشده موارد نقض چیست؟

4- آیا به‌شکل صریح ومنجز الزامات طرفین تبیین شده است؟ و اگر نیست موارد نقص چیست؟

5- وجوه قوت، امتیاز و برجستگی رأی چه مواردی است؟

6- ارزیابی رأی از نظر میزان ابتناء بر انصاف، عدالت و اصول کلی حقوقی چگونه است؟

7- نکته قابل توجه در تحلیل رأی این است که هر گزاره علمی در متن مقاله باید مستند به منابع معتبر یا مستدل باشد. لذا توصیه می‌شود نویسنده مقاله را بازخوانی کند و گزاره‌ای را که در درستی آنها شک دارد حذف یا اصلاح کند.

5- نتیجه‌گیری: در این قسمت یافته‌های تحقیق ارائه شده و توصیه و پیشنهادهای بهبود برای رویه قضایی، اصلاح قانون و دکترین حقوقی ارائه می‌شود.

6-  فهرست منابع:

راهنمای تنظیم فهرست منابع:

فهرست منابع انتهای مقاله باید به‌ ترتیب فارسی و غیرفارسی دسته‌بندی شده و بدون شماره‌گذاری با رعایت ترتیب حروف الفبایی و بر اساس نام خانوادگی نویسنده اول به‌صورت زیر آورده شود:

- کتاب

نام خانوادگی، نام کوچک نویسنده (سال انتشار)، عنوان کتاب، شماره چاپ (در صورت تجدیدچاپ)، نام شهر محل انتشار: نام مؤسسه انتشاردهنده. برای مثال:

میرمحمد صادقی، حسین (1396)، حقوق جزای اختصاصی، جلد دوم، چاپ بیست و ششم، تهران: نشر میزان.

- مقاله

نام خانواگی، نام کوچک نویسنده (سال انتشار)، «عنوان مقاله»، عنوان نشریه، دوره یا سال نشریه، شماره نشریه. برای مثال:

خدابخشی، عبدالله (1398)، «موارد و آثار حکم قطعی غیرقابل اجرا»، مجله حقوقی دادگستر، دوره 83، شماره 105.

- پایان‌نامه یا رساله:

نام خانوادگی، نام کوچک نویسنده (سال انتشار)، عنوان پایان نامه، نام شهر محل دانشگاه: نام دانشگاه. برای مثال:

یوسفی، احمد (1396)، جایگاه اصول حقوق کیفری در نظام حقوقی ایران، تهران: دانشگاه تهران.

- اسناد الکترونیک:

نام خانوادگی نویسنده، نام، عنوان مقاله، نام سایت، <آدرس سایت>، تاریخ مراجعه به سایت.

۷- حجم وترتیب مطالب:

۱-۷- حجم مقاله بدون احتساب متن دادنامه‌ها بین ۴۰۰۰ تا ۸۰۰۰ واژه باشد.

۷-۲- شماره‌گذاری عناوین باروش شماره گذاری عددی و از راست به چپ تنظیم شود.

بخش دوم راهنمای ارسال مقاله:

۱- ارسال و پیگیری مقالات صرفاً از طریق سامانه .... انجام شود.

لذا از ارسال مقاله به صورت کتبی یا ایمیل خودداری شود.

۲- راهنمای تنظیم اندازه و قلم مقاله به شرح جدول زیر است.

موضوع

اندازه

نوع فونت

عنوان مقاله فارسی

12 Bold

B Lotus

اسامی نویسندگان فارسی

12 نازک

B Lotus

مشخصات نویسندگان فارسی

11 نازک

B Lotus

متن چکیده فارسی

11 نازک

B Lotus

متن رأی

11 نازک

B Lotus

تیترهای داخل متن

12 Bold

B Lotus

کلیدواژه

12 نازک

B Lotus

متن

13 نازک

B Lotus

پانویس فارسی

10 نازک

B Lotus

پانویس لاتین

10 نازک

Times New Romans

عناوین جداول، نمودارها و شکل‌ها

11 نازک

B Lotus

منابع فارسی

11 نازک

B Lotus

منابع لاتین

11 نازک

Times New Romans

 

 

 

۳- راهنمای تنظیم اندازه و قلم چکیده لاتین یا فرانسه به شرح زیر است:

چکیده های انگلیسی

تیتر Abstract

11 Bold

Times New Romans

عنوان مقاله انگلیسی

12 Bold

Times New Romans

اسامی نویسندگان انگلیسی

12 نازک

Times New Romans

متن چکده انگلیسی

11 نازک

Times New Romans

 

 ۴- راهنمای روش ارجاع دهی به شرح زیر است:

راهنمای روش ارجاع‌دهی

در صورت لزوم ارجاع‌دهی به دیگر منابع، روش ارجاع به منابع به صورت درون متنی و به سبک APA، به شرح آتی خواهد بود:

  • ارجاعات بلافاصله بعد از نقل مطلب به این صورت داخل پرانتز ذکر می‌گردد (نام صاحب اثر، سال انتشار: شماره صفحه)، برای مثال: (میرمحمدصادقی، 1396: 251)
  • اگر نویسندگاه دو نفر باشند، نام خانوادگی هر دو ذکر می‌شود، مانند: (ره پیک و قاسم‌زاده، 1391: 201-225)
  • اما اگر تعداد نویسندگاه بیش از دو نفر باشد، تنها نام خانوادگی نویسنده اول ذکر شده و عبارت «و دیگران» در ادامه ذکر می‌شود. مانند: (غلامی و دیگران، 1389: 23)
  • در ارجاع درون متنی در صورت تکرار منبع، به جای استفاده از Ibid، op، همان یا پیشین منبع عیناً ذکر شود.
  • علایم نگارشی (،؛:.)، حتماً بعد از پرانتز گذارده شود.

۵- هنگام ارسال مقاله تمامی مشخصات اشخاص حقیقی و حقوقی و نیز نام قضات رسیدگی‌کننده در آراء حقوقی و کیفری گمنام‌سازی شده و با حروف اختصاری بیان شود؛ به جز آراء صادره از دیوان عدالت اداری که صرفاً حذف نام اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی حقوق خصوصی و قضات رسیدگی کننده کافیست اما نام اشخاص حقوقی حقوق عمومی باقی خواهد ماند.

بخش سوم راهنمای پذیرش مقاله:

 ۱- مقالاتی قابل پذیرش استکه از نظر محتوایی ناظر به نقد، تحلیل ومعرفی آراء، رویه و رسیدگی‌های قضایی باشند.

۲- از هر نویسنده حداکثر دو مقاله در سال قابل چاپ و دو مقاله نیز قابل ارجاع به داوری است.

۳- مقالات پس از فرایند داوری پذیرش خواهند شد.

۴- مقالات دانشجویان کارشناسی ارشد به تنهایی قابل ارجاع به داوری نیست مگر اینکه همراه با عضو هیئت علمی یا مقام قضایی نگارش شده باشند.

۵- نویسنده [ گان ]با ارائه مقاله به فصلنامه حقوق چاپ و نشر آن را به این نشریه واگذار می‌کند.

۶- فصلنامه در پذیرش، رد و ویرایش مقالات آزاد است.