اعضای هیات تحریریه

سردبیر

محمد جواد شریعت باقری

حقوق بین‌الملل قاضی پیشین دیوان عالی کشور

shariat.bagheriyahoo.com

مدیر مسئول

محمد درویش زاده

حقوق و فقه قاضی پیشین دیوان عالی کشور و رئیس پژوهشکده حقوق و قانون ایران

darvishzadehlawpedia.ir

اعضای هیات تحریریه

حمیدرضا آدابی

قاضی پیشین دیوان عالی کشور

info12lawmagazine.ir

محمد علی اخوت

قاضی پیشین دیوان عالی کشور

info14lawmagazine.ir

عزت الله امانی شلمزاری

حقوق خصوصی قاضی دیوانعالی کشور

info20lawmgazine.ir

محمد مهدی انجم شعاع

قاضی پیشین دیوان عالی کشور

infolawmagazine.ir

محسن اهوارکی

رئییس پیشین دادگاه تجدیدنظر استان تهران

info1lawmagazine.ir

علی پروینی

قاضی پیشین دیوان عالی کشور

info8lawmagazine.ir

منصور پورنوری

قاضی پیشین دیوان عالی کشور

info10lawmagazine.ir

محمد سعید جواهری

قاضی پیشین دیوان عالی کشور

info15lawmagazine.ir

بهرام بهرامی

قاضی پیشین دیوان عالی کشور

negahebayenehgmail.com

بهرام درویش

قاضی پیشین دیوان عالی کشور

info5lawmagazine.ir

محمد درویش زاده

قاضی پیشین دیوان عالی کشور

darvishzadehlawpedia.ir

محمدرضا زندی

قاضی پیشین دیوان عالی کشور

info6lawmagazine.ir

امیر حسین آبادی

قاضی پیشین دادگستری

info11lawmagazine.ir

محمد حسین ساکت

قاضی پیشین دیوان عالی کشور

info13lawmagazine.ir

محمد جواد شریعت باقری

قاضی پیشین دیوان عالی کشور

shariat.bagheriyahoo.com

محمد صالحی راد

قاضی پیشین دیوان عالی کشور

info9lawmagazine.ir

جواد طهماسبی

قاضی دیوان عالی کشور

info4lawmagazine.ir

اصغر عربیان

قاضی پیشین دیوان عالی کشور

a.arabian42yahoo.com

حمید گوینده

قاضی پیشین دادگستری و مدیرکل سابق حقوقی اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه

hegafo3yahoo.com

غلامرضا موحدیان

قاضی پیشین دیوان عالی کشور

info3lawmagazine.ir

سید عباس موسوی

قاضی بازنشسته دیوان عالی کشور

amousavi50yahoo.com

سید فاضل نوری

قاضی پیشین دادسرای انتظامی قضات

210noorigmail.com

علی اکبر یساقی

حقوق کیفری قاضی دیوانعالی کشور

infolawmgazine.ir

مدیر داخلی

محمد مهدی توکلی

حقوق خصوصی دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه تهران

drtavakoliut.ac.ir

ویراستار ادبی

محمد رضا خسروی

حقوق و ادبیات قاضی پیشین دیوان عالی کشور

khosravisahlabadigmail.com

ویراستار انگلیسی

احمد بیگی حبیب آبادی

حقوق خصوصی و ترجمه متون تخصصی حقوقی قاضی دادگستری و مشاور رئیس قوه قضائیه

beygiahyahoo.com