تئوری موازنه استاد جعفری لنگرودی؛ تحلیل اقتصادی رای وحدت رویه شماره 810 دیوان عالی کشور (1400/03/04)

نوع مقاله : نقد رای وحدت رویه

نویسنده

گروه حقوق خصوصی و اسلامی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران-ایران

10.22034/analysis.2023.2008016.1067

چکیده

رای وحدت رویه شماره 810 هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص اثر فسخ معامله اول بر معاملات بعدی حتی به رغم جهل خریداران بعدی نسبت به وجود حق فسخ در قرارداد اول، درکنار آثار حقوقی متعدد، دارای تاثیرات اقتصادی قابل توجهی است؛ بااین حال، به رغم وجود نقدهای حقوقی در خصوص این رای، جای تحلیل اقتصادی آن در ادبیات حقوق و اقتصاد ما خالی است لذا این مقاله کوشیده است تا ضمن استناد به اصول کلی حاکم بر تحلیل اقتصادی حقوق و نگاهی به تئوری موازنه استاد جعفری لنگرودی، به این پرسش پاسخ دهد که رای مورد بحث تا چه اندازه، کارا و با مبانی اقتصادی سازگار است؟ فرضیه موردنظر این نوشتار آن است که بخشهایی از رای 810 به واسطه پیامدهای اقتصادی منفی، رایی ناکارآمد محسوب می‌شود و با برخی اصول اقتصادی ناسازگار است؛ این موضوع بخوبی نشان می‌دهد که در صدور رای مزبور تحلیل اقتصادی، مطمح نظر نبوده است. این پژوهش با روش کیفی و استفاده از ابزار مطالعه کتابخانه ای، در قالب دو بخش عرضه می‌شود: در بخش نخست، توصیف رای وحدت رویه 810 و در بخش دوم، تحلیل رای مزبور از منظر اصول تحلیل اقتصادی حقوق و تئوری موازنه استاد جعفری لنگرودی تبیین می‌شود و در پایان، راه کارهای مشخص کوتاه مدت و بلندمدت، به گروههای بهره بردار از نتایج این مقاله پیشنهاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Economic analysis of the unification of Judgement decision of the Supreme Court No. 810: With A Look at the Equivalence theory of Dr. Jafari Langroudi

نویسنده [English]

  • صادقی Sadeghi
Faculty of Law and Political Sciences. University of Tehran. Iran
چکیده [English]

The unification of Judgement decision of the Supreme Court No. 810 of the Supreme Court -in addition to legal effects- it has significant economic effects because this judgement decision regards the effect of the termination of the first transaction on the subsequent transactions, even despite the ignorance of the subsequent buyers regarding the existence of the right of termination in the first contract. However, despite the existence of legal criticisms regarding this, there is no economic analysis in law and economics literature. Therefore, this article has tried to answer the question- while referring to the general principles governing the economic analysis of law and looking at the equivalence theory of Dr. Jafari Langroudi-how efficient and compatible is the discussed judgement decision with economic principles? The hypothesis of this article is that parts of the judgement decision no. 810 are considered ineffective due to negative economic consequences and are incompatible with some economic principles; This clearly shows that the economic analysis was not taken into account in issuing the said judgement decision. This research is presented with a qualitative method and the use of library study tools, in the form of two parts: the first part describes the judgement decision no. 810; and the second part analyzes it from the perspective of the economic principles and equivalence theory of Dr. Jafari Langroudi. In the end, specific short-term and long-term solutions are suggested to the groups benefiting from the results of this article.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Judgement decision No. 810
  • Economic analysis
  • Equivalence Theory
  • Efficiency