اولین جلسه نقد و تحلیل آراء قضایی در پژوهشکده حقوق و قانون ایران برگزار شد