درباره نشریه

هو القاضی

دوفصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی با شیوه داوری بسته و دوسو ناشناس و با گستره دسترسی آزاد منتشر می‌شود. صاحب امتیاز این نشریه، پژوهشکده حقوق و قانون ایران است.. این نشریه به منظور فراهم نمودن محیط پژوهشی برای پژوهشگران ملّی با تمرکز بر نقد و تحلیل آراء قضایی در زمستان 1400 پایه گذاری شده است. این نشریه تلاش می‌کند از یک سو پیشرفت های تئوریک در حوزه حقوق را ارائه و از سوی دیگر انعکاس این نظریه ها را در آرای قضایی صادره تبیین و ترویج کند. این نشریه با تمرکز بر انتشار مقالات با کیفیت، یافته های مرتبط با حقوق عملی را اشاعه و ترویج می کند..
این نشریه به منظور دسترسی آسان و جهانی به آخرین یافته های علمی کاربردی، بر شیوه دسترسی-آزاد تاکید دارد و تمام مراحل تا چاپ مقاله از سوی انتشارات داد و دانش وابسته به پژوهشکده حقوق و قانون ایران پشتیبانی مالی می شود.
تمامی اعضای گروه دبیران این نشریه دارای سابقه عالی قضایی هستند.
دوفصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی به دو صورت چاپی و آنلاین منتشر می شود. همچنین لازم به ذکر است که این نشریه از قوانین کمیته بین المللی اخلاق نشر (COPE) تبعیت می کند.