وضعیت حقوقی معاملات مترتب بر معامله منفسخ‌شده؛نقد رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۱۰ دیوان ‌عالی ‌کشور (1400/03/04)

نوع مقاله : نقد رای وحدت رویه

نویسنده

گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

10.22034/analysis.2024.2007565.1037

چکیده

وضعیت حقوقی معاملات مترتب بر معامله‌ی فسخ‌شده همواره مورد نزاع بوده چرا که از طرفی امنیت معاملات افراد اقتضا دارد که این معاملات کمتر دچار تزلزل گردد و از طرف دیگر با از بین رفتن معامله پایه، زوال معاملات بعدی اجتناب‌ناپذیر می‌نماید. در حقوق ایران نیز، اختلاف‌ نظر موجود بین حقوق‌دانان، منجر به تهافت آراء شد و این تهافت بین دو رأی (گرچه یکی راجع به حق فسخ و دیگری انفساخ بوده) منجر به صدور رآی وحدت رویه موضوع این نقد گردید. بنا بر پژوهش حاضر و با تبیین منطوق و مفهوم مخالف رأی وحدت رویه ۸۱۰، وجود حق فسخ اعم از قانونی یا قراردادی، مانع تصرف شخصی که در اثر معامله‌ مالک می‌شود نمی‌گردد، با این حال چنانچه شخصی بر اثر معامله‌ی لاحق، مالکیت بعدی نسبت به عین مال پیدا کند، معامله‌ی وی تا تعیین تکلیف حق فسخ، مراعی باقی می‌ماند. همچنین در صورتی که دارنده‌ی حق فسخ، معامله‌ی نخست را فسخ نماید، معامله‌ی بعدی نیز از زمان فسخ معامله‌ی اول منفسخ می‌گردد، مگر اینکه شخصی که در نتیجه معامله‌ی دوم مالک گردیده، نسبت به وجود حق فسخ در معامله‌ی نخست جاهل بوده و به عنوان یک انسان متعارف، امکان تحصیل علم برای وی وجود نداشته باشد. به علاوه، احکام فوق، در تمام مواردی که معامله‌ی نخست زایل گردد و معامله‌ی تملیکی دیگری نسبت به موضوع معامله‌ی مزبور صورت گرفته باشد، مجری خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Legal Status of Contracts Subsequent to the Dissolved Contract A Critical Study of the Unification Judgment No. 810 of the General Assembly of the Supreme Court

نویسنده [English]

  • Sahar Karimi
Department of Private Law, Faculty of Law and Political Science, Kharazmi University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The legal status of agreements following a dissolved contract has always been a place of dispute. On the one hand, the security of transactions requires that these transactions are stable, and on the other hand, when a prior agreement becomes void, the deterioration of subsequent contracts is inevitable. In Iranian law, the differences between legal doctrines have been reflected in the judicial decisions, and this has led to the issuance of Unification Judgment No. 810 of the general assembly of the supreme court. The current research argues, using the explanation and the opposite meaning of the aforementioned precedent verdict, that the existence of the right of treating the contract as repudiated, whether legal or contractual, does not prevent the possession of a person who becomes the owner as a result of a contract. However, if another person acquires subsequent ownership of the same property as a result of a subsequent contract, his transaction remains valid until the application of the right of termination of the original seller. Also, suppose the holder of the right of revocation terminates the first agreement. In that case, the subsequent transactions will also be dissolved from the time of the revocation of the first transaction, unless the person who became the owner as a result of the second transaction was ignorant of the existence of the right of revocation in the first transaction, and as a normal person, it is not possible for him to acquire knowledge.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Unification Judgment No. 810 of the General Assembly of the Supreme Court
  • Revocation
  • Repudiation
  • Termination of Contract
  • Dissolution
  • Adam Nofouz Mora'a