اهلیت نوجوانان در دادخواهی غیرمالی؛ بررسی رای وحدت رویه شماره 668 دیوان عالی کشور در مورد اهلیت اشخاص کمتر از هجده سال تمام برای اقامه دعوای حقوقی (1383/07/14)

نوع مقاله : نقد رای وحدت رویه

نویسنده

وکیل دادگستری

10.22034/analysis.2023.2008651.1063

چکیده

رای وحدت رویهی 668-14/7/1383، افراد بالغ شرعی زیر هجده سال را که در قانون، نوجوان خوانده شدهاند، با استناد به نظریهی فقهی تحریرالوسیله و مادهی 1210 قانون مدنی (اصلاحی 61) و رای وحدت رویهی 30-5/10/64، که رشد و رفع حجر را تنها برای تصرفات مالی بالغان شرعی بایسته میانگارند و صرف طرح دعوی اعسار در دادگاه و رسیدگی به آن را الزاما به معنای تصرف در اموال نمیپندارند، دارای اهلیت دادخواهی اعسار از پرداخت محکومبه مالی دیه میشمرد. در این نوشتار در قالب نقد رویهی قضایی، با دلایل حقوقی و قانونی، در دو زمینه با رای یادشده مخالفت شدهاست: یکی در مبنای رای، که اهلیت غیرمالی نوجوانان باشد؛ دیگری در نتیجهی رای، که اهلیت دادخواهی اعسار از پرداخت محکومبه مالی دیه باشد. در رد مبنای رای، به فهم عرفی و اصل عدم اهلیت استیفا و بقای امارهی رشد هجدهسالگی در دیگر قانونها در کنار تفسیری دیگر از مادهی 1210 پرداخته شد. و در رد نتیجهی رای، از مالیت نامستقیم دعوای اعسار از پرداخت دیه، دگرسانی تصرف در مال با امور مالی، عدم ملازمهی اهلیت غیرمالی با دادخواهی غیرمالی، و ناهمهسودی یا صرفانافع نبودن دادخواهی اعسار سخن رفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Eligibility of juveniles in non-financial litigation (Examination of the Unification of Judgments Decision No. 668 of the Supreme Court regarding the eligibility of persons under the age of eighteen to file a lawsuit)

نویسنده [English]

  • shobeir topaebrahimi
Lawyer
چکیده [English]

Unification of Judgments Decision 7/14/1383-668, Sharia adults under the age of eighteen, who are called juveniles in the law, based on the jurisprudential theory of Tahrir al-Wasila and Article 1210 of the Civil Code (amendment 61) and Unification of Judgments Decision 5/30 10/64, who say that the growth and removal of Protection (Hajr) is necessary only for the financial possessions of Sharia adults and they do not think that simply filing a incapacity action in court and handling it necessarily means the seizure of property. He is considered to have the right to file a lawsuit for the payment of the financial object of judgement. In this article, in the form of judicial procedural criticism, with legal and legal reasons, the aforementioned vote has been opposed in two areas: one is about the base of the vote, which is the non-financial eligibility of juveniles; The other is about the result of the decision, that is the jurisdiction of the lawsuit to withdraw the payment of the financial litigation from the convicted person. In rejecting the basis of the opinion, the common sense and the principle of ineligibility for intercession and the survival of the sign of the growth of 18-year-olds in other laws were discussed, along with another interpretation of Article 1210. And in rejecting the result of the decision, it was mentioned about the indirect Financial state of the incapacity action, the change of ownership in property and financial affairs, the lack of non-financial eligibility with the non-financial litigation, and the non-profitability or non-profitability of incapacity action.

کلیدواژه‌ها [English]

  • unification of judgments decision 668
  • eligibility of juveniles
  • maturity
  • growth
  • insolvency action
  • financial and non financial litigation