وکالت دادگستری، رسالت یا تجارت؟ نقدی بر رای وحدت رویه شماره 607 دیوان عالی کشور (1375/06/20)

نوع مقاله : نقد رای وحدت رویه

نویسنده

کانون وکلا

10.22034/analysis.2023.2006131.1022

چکیده

چکیده
رای وحدت رویه شماره 607 هیات عمومی دیوان عالی کشور، از جهت نوع نگاه به ماهیت و چیستی حرفه وکالت – جایگاه اندیشه است. وکالت بی‌گمان شغل محسوب می‌شود و وکیل دادگستری نیز مانند دیگر حرفه-ها در برابر ارائه خدمات خود به موکل دستمزد دریافت می‌کند، اما شغل بودن یا دستمزد دریافت کردن وکیل، ملازمه با تجاری یا کسب و کار بودن حرفه وکالت ندارد. چون در مشاغل بازرگانی هدف اصلی دریافت سود بیشتر و سوداگری است و اصول حاکم بر بازار و اقتصاد در آن جاری است، اما در حرفه‌هایی چون دادگیری (وکالت) و دادرسی و آموزگاری و پزشکی وچون اینها، هدف اصلی کسب سود و سوداگری نمی‌باشد. برای نمونه اگر دادرسی را حرفه‌ای تجاری در نظر بگیریم، دادرس نیز باید مانند بازرگان و سوداگر تنها به سود بیشتر خود بیندیشد و سود خود را در دادرسی دخیل کند، که بی‌گمان چنین نیست. همین معنا در دادگیری نیز وجود دارد و وکیل از حقوق قانونی موکل در دادگاه دفاع می‌کند و دریافت دستمزد، فرع بر هدف اصلی است. به همین خاطر وکالت در فصل دوم قانون اساسی و در بخش حقوق ملت آمده و داتگذار در ماده 2 قانون تجارت در مقام برشمردن مشاغل بازرگانی، نامی از وکالت نبرده است. در قانون نظام امور صنفی و قانون شهرداری‌ها نیز وکالت در زمره مشاغل تجاری نیامده است. بنابراین دفتر وکالت محل تجاری و کسب و کار نبوده و مشمول مقررات اماکن تجاری و از جمله حق کسب و پیشه و تجارت و قانون سال 1356 نمی‌گردد، قرار دادن حرفه وکالت در قانون تسهیل نیز ناهمسو با ماهیت این حرفه و بی‌گمان برای نظام قضایی کشور آسیب زا خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Legal represention: mission or business? (Criticism on the unanimous decision number 607 of the Supreme Court)

نویسنده [English]

  • Hasan Kia
Central bar
چکیده [English]

. Abstract

Unanimous decision No. 607 of the General Board of the Supreme Court, in terms of the way of looking at the nature the profession of lawyer, is the place of thought. Begman's advocacy is considered a job and like other professions, a lawyer receives a salary for providing his services to the client, but being a lawyer's job or receiving a salary is not related to being a business profession. Because in commercial jobs, the main goal is to get more profit and speculation, and the principles governing the market and economy are current in it, but in professions such as litigation (advocacy), litigation, teaching, medicine, etc., the main goal is not to earn profit and speculation. For example, if we consider the proceedings as business affairs, the judge should think only about his own profit and involve his profit in the proceedings, which is not the case. The same meaning exists in litigation, and the lawyer defends the client's legal rights in court, and receiving a salary is secondary to the main goal. For this reason, advocacy is mentioned in the second chapter of the Constitution and in the section on the rights of the nation, and the petitioner has not mentioned advocacy in Article 2 of the Trade Law in the position of enumerating commercial jobs. In the Law on Trade Union Affairs and the Law on Municipalities, lawyering is not included among commercial jobs. Therefore, the law office is not a place of business and is not subject to the regulations of commercial places, including the right of business and trade and the law of 1356, placing the profession of lawyer in the Facilitation Law is inconsistent with the nature of this profession and will be harmful to the judicial system of the country.

کلیدواژه‌ها [English]

  • “Advocacy”’
  • “Trade”
  • “Job”
  • “office”