دخالت قانونی در اعمال حقوقی تاجر ورشکسته؛ نقد رای وحدت رویه شماره ۵۶۱ دیوان عالی کشور (1370/03/28)

نوع مقاله : نقد رای وحدت رویه

نویسنده

استادیار دانشکده تجارت و مالیه دانشگاه تهران

10.22034/analysis.2023.2008448.1054

چکیده

به موجب رای وحدت وریه شماره 561 دیوان عالی کشور مورخ 28/3/1370 در هر مورد که بعد از تاریخ توقف حکمی که مستقیماً علیه تاجر متوقف در مورد بدهی او به بعضی از بستانکاران وی صادر و اجرا شودف کلیه عملیات اجرایی و نقل و انتقالات مربوط که متضمن ضرر سایر طلبکاران تاجر ورشکسته می باشد مشمول ماده 423 قانون تجارت بوده و باطل و بی اعتبار است.در این مقاله نگارنده با نقد و بررسی ماهیت حقوقی محدودیت و ممنوعیت معاملاتی تاجر ورشکسته و مبانی این ممنوعیت، با رویکرد تطبیقی به این نتیجه می رسد که با استناد به ماهیت مقررات ورشکستگی، لفظ تأدیه و عبارت نقل و انتقال دارای مفهومی عام می باشد که عملیات اجرایی را نیز در بر میگیرد.تفسیر یادشده که در رای وحت رویه دیوان عالی کشور میز مدنظر قرار گرفته است، همسو با روح مقررات ورشکستگی ، صیانت از حقوق بستانکاران و صیانت از نظم عمومی اقتصاد است و واجد اثرات مثبت کاربردی در نظم دهی به فرآیند تصفیه نیز می باشد.
واژگان کلیدی: مداخله قانونی، اعمال حقوقی، تاجر، توقف ، ورشکستگی، حجر، ادای دین

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Statutory intervention in legal acts of the insolvent merchant Investigation of the binding precedent (No.561)of the supreme court

نویسنده [English]

  • samira soleymanzadeh
عضو هیات علمی
چکیده [English]

According to the binding precedent (No.561) of the Supreme Court's general board dated 18.6.1991, all executive and enforcement activities against the insolvent trader and also the transfer of his properties after the date of bankruptcy is void and null of right. In this paper, the author with a comparative perspective, investigates and surveys the legal nature and basis of the limitation and prohibition of the insolvent merchant in his transactions, and concludes that due to the substance of insolvency law, the payment and the transfer have an extensive concept which includes the executive and enforcement measures, as well. the mentioned interpretation which is considered in the binding precedent of the Supreme Court general board complies with the substance of bankruptcy regulations, the interests of the creditors, and the public order of the economic system and has positive effects on the process of liquidation.
Keywords: statutory intervention, legal measures, merchant, bankruptcy, insolvency, incapacity, payment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • statutory intervention
  • legal measures
  • merchant
  • bankruptcy
  • insolvency
  • incapacity
  • payment