قابلیت مطالبه خسارت تأخیر در پرداخت ارز؛ نقدی بر رأی وحدت رویه شماره 90 دیوان عالی کشور (1353/10/04)

نوع مقاله : نقد رای وحدت رویه

نویسنده

گروه فقه و حقوق اسلامی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه ارومیه

10.22034/analysis.2023.2007962.1051

چکیده

دیوان علی کشور در سال 1353 ارز را در ردیف پول آورده و تأخیر در پرداخت آن را مشمول نرخ 12 درصدی خسارت تأخیر تأدیه مقرر در ماده 719 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 قرار داده است. در این مقاله رأی مذکور به روش توصیفی-تحلیلی مورد تحلیل قرار گرفته است و با بررسی موضوع چنین به نظر می رسد که با توجه به تفاوت ارز و پول، دیوان عالی راه خطا پیموده است چه اینکه در روابط حقوقی داخلی، ارز در حکم کالا می باشد و خود، در برابر پول مورد معاوضه قرار می گیرد. اغراض متفاوت مردم نیز در تحصیل ارز و کاربرد آن متفاوت از به کار گیری پول می باشد. در نتیجه، اعمال یک نرخ ثابت برای تأخیر در پرداخت پول، ملازمه با اعمال همان نرخ برای ارز ندارد. در شرایط کنونی نیز که مقنن با خلط موضوع خسارت و کاهش ارزش پول، جواز دریافت مورد اخیر را تصریح نموده رأی مورد نقد به تبع نسخ ماده 719 سابق و عدم پیش بنی مفاد آن در قانون جدید آئیین دادرسی مدنی و به ویژه به جهت آنکه در قانون جدید نرخ تورم رسمی و شاخص تغییر قیمتها را برای ارزیابی ضمان کاهش ارزش پول مقر داشته است که صرفا" در خصوص پول رایج قابلیت محاسبه را دارد، از اعتبار قانونی افتاده است ولی این بدان معنی نیست که هیچ خسارتی برای تأخیر در پرداخت ارز قابلیت پرداخت ندارد بلکه چنین به نظر می رسد همانند خسارت تأخیر تأیه پول، با اثبات شرایط قانونی برای مطالبه خسارت، خسارت تأخیر در پرداخت ارز نیز قابلیت مطالبه را دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The ability to claim damages for the delay in the payment of foreign currency (Critical analysis of Unification Judgment Decision No. 90 of the Supreme Court)

نویسنده [English]

  • salman alipoor ghooshchi
Urmia University , Faculty of Letters and Humanities, Department of Islamic Jurisprudence and Law
چکیده [English]

In 1974, the Supreme Court of Iran brought foreign currency into the category of money and made the delay in its payment subject to the 12% rate of Damages for late payment stipulated in Article 719 of the Civil Procedure code approved in 1939. In this article, the mentioned Unification Judgment Decision has been analyzed in a descriptive and analytical way, and by examining the issue, it seems that, considering the difference between currency and money, the Supreme Court has taken a wrong path, because, currency is considered as the goods in domestic legal relations and it is exchanged for money. People's different goals in acquiring currency and its use are also different from using money. As a result, applying a fixed rate for late payment does not entail applying the same rate for currency. In the current situation, the legislator that it is confused the issue of Damages with reduction in the value of money, the Unification Judgment Decision has been criticized is invalid based on abrogation of article 719 and the non-provide its provisions in the new civil procedure code and especially because in the new code, the official inflation rate and price change index for The assessment of the responsibility for reduction in the value of money has been approved on the fact that it is only "calculable" in terms of money. This does not mean that no damages can be paid for the delay in the payment of the currency, but it seems like the Damages for late payment of money, the provision can be claimed by proving the legal conditions for claiming damages.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Damages for late payment
  • usury
  • reduction in the value of money
  • Interest
  • penalty clause