تحلیل ماهوی و شکلی دعوای الزام به فک رهن؛ نقد رأی وحدت رویه شماره 832 دیوان عالی کشور (1402/03/30)

نوع مقاله : نقد رای دیوان عالی کشور

نویسنده

استاد و عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران - رییس انجمن علمی آیین دادرسی مدنی ایران -

10.22034/analysis.2023.2009770.1074

چکیده

رأی وحدت رویه ۸۳۲، به دلالت مطابقی، به جدال راجع به امکان طرح دعوای الزام به فک رهن عین مرهون توسط خریدار و به طور عام انتقال گیرنده پایان داد. این رأی به دلالت التزام، امکان معامله ناقل نسبت به عین مرهون را توسط راهن پذیرفت. روشن است که عدم بطلان این معامله، به مفهوم صحت آن نیست، لیکن این معامله مراعی به رعایت حقوق مرتهن است و بنابراین غیرنافذ مراعی در مقابل غیرنافذ موقوف قلمداد می‌شود. در این صورت، در مواردی که معامله با حفظ حقوق مرتهن صورت پذیرفته، امکان طرح دعوای الزام به فک رهن وجود ندارد، اعم از اینکه مدیون دین تعلق گرفته به عین نیز تغییر یافته باشد و انتقال گیرنده مدیون قلمداد شود یا اینکه تبدیل مدیون صورت نگرفته باشد ولی انتقال‌گیرنده وصول دین را از عین مرهون متعلق به خود پذیرفته باشد. در سایر موارد امکان الزام راهن به فک رهن وجود دارد لیکن بر خلاف باور اولیه، این دعوا منافاتی با دعوای فک رهن توسط راهن و دعوای ابطال معامله مال مرهون ندارد، گرچه دعوای فک رهن در اجراء تقدم بر دعوای الزام به فک رهن دارد و اجرای دعوای الزام به فک رهن بر اجرای دعوای ابطال معامله مرهون تقدم دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the Content and Form of the Claim for the Enforcement of Mortgage Redemption A Critical Study of the Unification Judgment No. 832 of the General Assembly of the Supreme Court

نویسنده [English]

  • abbas karimi
Professor, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran, Tehran , Iran
چکیده [English]

The Unification Judgment No. 832 of the general assembly of the supreme court, has ended the debate about the possibility of filing a lawsuit against the mortgage of the same debtor by the buyer and the transferee in general. The content of the above-mentioned verdict indirectly indicates the possibility of transferring the mortgaged property by the mortgagor. It is clear that the non-invalidity of this transaction does not mean that it is entirely valid, but this transaction is in compliance with the rights of the mortgagor, and therefore, it is considered to have the state of Adam Nofouz Mora'a. Accordingly, in cases where the transaction is made with the preservation of the rights of the mortgagor, it is not possible to file a claim against the mortgagor, regardless of whether the debtor of the assigned debt has also changed and the transferee is considered a debtor, or the debtor has not been transferred but the transferee has accepted the collection of the debt from the debtor; Although the claim for the mortgage redemption has priority over the lawsuit obliging against the mortgagor to redeem the mortgaged property, and moreover, the enforcement of the lawsuit for the mortgage redemption has priority over the claim for annulment of the transfer of mortgaged property.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mortgagor
  • The Unification Judgment No. 832 of the General Assembly of the Supreme Court
  • Annulment of Mortgaged Property Transaction
  • Debt Documents
  • Mortgage Redemption