معناکاوی «شخص ثالث» در اعتراض ثالث به رأی دادگاه؛ بحثی درباره رأی وحدت رویه شماره 831 دیوان عالی کشور (1402/03/02)

نوع مقاله : نقد رای وحدت رویه

نویسنده

دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

10.22034/analysis.2023.2008657.1065

چکیده

احترام به اصل نسبی بودن اثر رأی دادگاه و قاعده اعتبار امر قضاوت شده مانع از قابلیت استناد رأی در برابر اشخاص ثالث نیست و اگر در مقام استناد به رأی دادگاه در برابر شخص ثالث، او رأی را مخالف یا تضییع کننده حقوق خود یابد، می‌تواند به رأی اعتراض کند و از این طریق تقاضای تجدید رسیدگی نماید. این شیوه شکایت از رأی را اعتراض شخص ثالث می‌نامند. مسأله اساسی در پذیرش این اعتراض آن است که دادگاه احراز نماید شخص معترض نسبت به دادرسی انجام پذیرفته «ثالث» تلقی می‌شود. در این باره که اگر در مرحله تجدید نظرخواهی برخی از اصحاب دعوای نخستین به منزله تجدید نظرخوانده به دادرسی دعوت نشوند، آیا می‌توان آنان را نسبت به دادرسی در جریان یا خاتمه یافته در مرحله تجدیدنظر «ثالث» شمرد بین دادگاه‌های تجدیدنظر استان بوشهر اختلاف نظر پدید آمده است که هیأت عمومی دیوان کشور به موجب رأی وحدت رویه شماره 831 این اختلاف را به صورتی نیکو فیصله داده است. آنچه در ادامه می‌خوانید در توجیه و تبیین مبانی رأی هیأت عمومی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Semantic Review of "the Third Party" in Third Party Opposition against the Court Judgment with a View to the Judgment Unification Decision No. 831 of the Court of Cassation of Iran

نویسنده [English]

  • Majid Ghamami
Faculty of Law and Political Science of the University of Tehran
چکیده [English]

The principle of privity of the court judgment together with the principle of Res Judicata would not bar the beneficiary of the court judgment to invoke the content thereof against third parties to take advantage of the legal situation conferred to him by the judgment. Anyhow, if the judgment prejudices a third party right the "third party opposition appeal" is available for the aggrieved third party. The important point of this way of appeal is to understand the exact meaning of "third party" when speaking of such way. The importance of the issue is much more when such third party is trying to challenge a judgment issued by a court of appeal setting aside the fist instance court's judgment in a lawsuit of first instance in which the third party appellate were involved. This situation received different approach among the different branches of the courts of appeal in Bushehr Province which amounted to issuance of a Judgment Unification Decision from the Court of Cassation of Iran. I try to justify the premises of this decision in following note.

کلیدواژه‌ها [English]

  • third party
  • third party opposition
  • transitory effect of appeal
  • third party interest