مرجع صالح رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی در موارد صدور نیابت؛ معطی نیابت یا مجری نیابت؟ توجیه و نقد رای وحدت رویه شماره 802 دیوان عالی کشور (1399/09/18)

نوع مقاله : نقد رای دیوان عالی کشور

نویسنده

اداره کل حقوقی قوه قضاییه

10.22034/analysis.2023.2007830.1057

چکیده

مرجع صالح رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی در موارد صدور نیابت ؛ معطی نیابت یا مجری نیابت
توجیه و نقد رای وحدت رویه شماره 802 – 18/9/99 هیات عمومی دیوان عالی کشور
رضا شاه حسینی1
چکیده
مواد 146و 147 قانون اجرای احکام مدنی زیر عنوان اعتراض شخص ثالث به بیان شیوه اعتراض شخص ثالث به توقیف اموال محکوم علیه و نحوه رسیدگی به آن بدون اینکه شخص ثالث متعرض اصل حکم شود ، اختصاص یافته است . این گونه اعتراض در مقابل اعتراض شخص ثالث به حکم ( اعتراض حکمی ) به اعتراض ثالث اجرایی مشهور است. در بسیاری از موارد اموال محکوم علیه خارج از حوزه قضایی مرجع قضایی صادر کننده حکم نخستین که اجرا زیر نظر آن است قرار دارد . در این موارد مرجع قضایی با اعطای نیابت ، توقیف و ادامه عملیات اجرایی را به مرجع قضایی دیگر نیابت می دهد. در این خصوص اینکه مرجع معطی نیابت در خصوص رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف اموال صالح به رسیدگی است یا مرجع توقیف کننده اموال ( مجری نیابت ) بین دادگاه ها اختلاف بوده است. دیوان عالی کشور طی رای وحدت رویه شماره 802-18/9/1399با تفکیک نیابت کلی و نیابت نسبت به مال معین در جهت رفع اختلاف و ایجاد وحدت رویه گام نهاده است. رای وحدت رویه ازجهاتی قابل توجیه است و ازجهات دیگر قابل نقد به نظر می رسد . در این مقاله ضمن توجیه رای مزبور جهات نقد را نیز متذکر شده ایم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Competent court to deal with the third executive objection in cases of issuing judicial commission; grantor of commission or its executor

نویسنده [English]

  • reza shahhosseini
edarehoqoqy.eadl.ir
چکیده [English]

Competent court to deal with the third executive objection in cases of issuing judicial commission; grantor of commission or its executor
(Justification and criticism of the uniform judicial vote No. 802 - 18/09/1399 of the General Council of the Supreme Court)
By Dr. Reza Shah Husseini
Articles 146 and 147 of the Law on the Implementation of Civil votes, under the title of third party objection, deal with the method of objection by a third party to the confiscation of the property of the losing party and how to deal with it without the third party objecting to the principle of the decision. This type of objection against the third party's objection to the principle of the vote (main objection) is known as executive third party objection. In many cases, the property of the losing party is located outside the jurisdiction of the court issuing the original judgment under which the enforcement action is under its jurisdiction. In these cases, the court delegates the seizure and continuation of executive operations to another court by granting judicial commission. Regarding the jurisdiction of the court handling the third party's executive objection to the confiscation of property, there is a difference in inference between the court granting judicial commission and the court executing it. The Supreme Court of the country, according to the uniform judicial vote No. 802-18/9/1399, has taken action by separating the general judicial commission and the commission with respect to certain property in order to resolve the dispute and create unity of procedure. The uniform judicial vote can be justified in some ways and it seems to be criticized in other ways. In this article, while justifying the said vote, we have also noted the points of criticism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keyword :confiscation of the property of the losing party
  • third-party executive objection
  • competent court
  • court granting judicial commission
  • court implementing