«فرآیند اثبات تقصیر یا اشتباه قاضی و اثر آن بر حق دادخواهی» نقد و بررسی رأی وحدت رویه شماره 791 دیوان‌عالی کشور (1399/04/17)

نوع مقاله : نقد رای وحدت رویه

نویسنده

حقوق خصوصی. دانشگاه تهران (پردیس البرز)

10.22034/analysis.2024.2005355.1020

چکیده

در حقوق ایران، بر خلاف برخی کشورها، برای تقصیر و یا اشتباهاتی که قضات در ارتباط با وظایف حرفه ای خود مرتکب می شوند، مسئولیت در نظر گرفته شده است. اصل 171 قانون اساسی، ماده 30 قانون نظارت بر رفتار قضات و ماده 24 آیین نامه قانون اخیر، مربوط به حق و چگونگی مطالبه خسارتِ ناشی از تقصیر و یا اشتباه قاضی است. تفسیر متفاوت دادگاه ها از مواد فوق در ارتباط با نحوه و آیین دادرسی این گونه دعاوی، منجر به صدور رأی وحدت رویه شماره 791 دیوان عالی کشور گردید. این رأی وحدت رویه، به نظر نگارنده، از پاره ای جهات نمی تواند تضمین کنندۀ برخی حقوق اساسی افراد باشد. الزام به رعایتِ ترتیبِ مراجعه به دادگاه عالی انتظامی قضات و سپس دادگاه عمومی، مسأله ای است که در دسترس بودن دادگاه ها جهت دادخواهی اشخاص (اصل 34) را با مانع روبرو می کند. به علاوه، از یک طرف، تجویز صدور قرار عدم استماع دعوا، در صورت عدم رعایت ترتیبی که رأی وحدت رویه مقرر کرده است، باعث صرف وقت و هزینۀ بیشترِ دادخواه در فرآیند دادرسی می شود و از طرف دیگر، صدور این قرار موجبات بی اعتمادی دادخواهانِ عادی و غیرآگاه به امور حقوقی را نسبت به دستگاه قضایی فراهم خواهد کرد. بنابراین، برخلاف آنچه رأی وحدت رویه شماره 791 دیوان عالی کشور معمول داشته است، به نظر می رسد تفسیر به نفع دادخواه و بر اساس حقوق اساسی وی، با عدم الزامی بودن رعایتِ ترتیبِ مراجعه به دادگاه های فوق سازگاری بیشتری داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Criticism and Analysis of unanimous verdict number 791 issued on 17/04/1399

نویسنده [English]

  • Mandana Aghajani
Private Law. Tehran University (Alborz Campus)
چکیده [English]

In Iran’s law, contrary to some other countries, judges are liable for faults or errors they commit in their professional duties. Principle 171 of the constitution, article 30 of the law of supervision on judges conduct and article 24 of its regulation, describe the right to and the course of claiming loss due to fault or error of the judge. Courts’ different interpretation of these articles in relation to manner and process of trial of such litigations resulted in issuance of unanimous verdict number 791 by the supreme court of Iran. In the writer’s opinion, this verdict cannot guarantee some constitutional rights of individuals. The mandate to follow the order of referring to superior judicial disciplinary court and then to public court, impedes accessibility of courts for individual lawsuits (Principle 34). Furthermore, if the writ of non-suit is issued for not following the order indicated by this verdict, procedure of trial will be more costly and time consuming for the plaintiff and also will create distrust towards the judicial system in general public. Therefore, contrary to the order indicated by the unanimous verdict number 791, it seems that not mandating to follow such order, will be more aligned with interpretation in favor of plaintiffs based on their constitutional rights.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fault
  • Error
  • Judge
  • Loss
  • Procedure of trial
  • Unanimous verdict number 791