ادعای ثالث نسبت به مال توقیف شده در جریان عملیات اجرایی ثبتی و مرجع صالح برای رسیدگی؛ بررسی رای وحدت رویه شماره 784 دیوان عالی کشور (1398/9/26)

نوع مقاله : نقد رای وحدت رویه

نویسنده

دکترای تخصصی

10.22034/analysis.2023.2007647.1040

چکیده

عملیات اجرایی در اداره ثبت ممکن است بسان عملیات اجرایی در دادگستری به حقوق شخص ثالث خلل وارد کند. در این صورت، مرجع رسیدگی به شکایت ثالث از عملیات اجرایی ثبتی، بسته به اینکه مستند ادعای ثالث، سند رسمی یا حکم دادگاه و یا سند عادی باشد، متفاوت خواهد بود. در دو مورد اول، اداره اجرای ثبت اسناد و املاک به اعتبار اسناد رسمی و احکام دادگستری، عملیات اجرایی را متوقف و از مال رفع بازداشت می شود. اما در فرضی که مستند ادعای شخص ثالث سند عادی است، اداره ثبت صلاحیت رسیدگی به حقانیت ثالث را ندارد و عملیات اجرایی جز با اقامه دعوای ثالث و دستور دادگاه متوقف نخواهد شد. در عین حال، در برخی موارد خاص، اداره ثبت به ادعای ثالث که مبتنی بر سند عادی اقامه شده است، ترتیب اثر داده و عملیات اجرایی را متوقف می نماید. با این همه و علیرغم تقسیم بندی پیش گفته، معیار قطعی برای تعیین صلاحیت دادگاه در رسیدگی به شکایت ثالث، ماهیت قضایی اعتراض خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Valid reference for dealing with a third-party complaint regarding executive operations (A look at the unification jugement Number 784 of the Supreme Court)

نویسنده [English]

  • Esmaeil SHAYEGAN
خیر
چکیده [English]

Executive operations in the registration office may cause harm to the rights of a third party, similar to executive operations in the judiciary. In such cases, the authority for addressing the third-party complaint against the registration executive operations will vary depending on whether the third party's claim is supported by an official document, a court order, or an ordinary document. In the first two cases, the Registration of Deeds and Properties Office, relying on official documents and judicial orders, will suspend the executive operations and release the seized property. However, if the third party's claim is supported by an ordinary document, the registration office does not have the jurisdiction to address the legitimacy of the third party's rights, and the executive operations will not be halted except through the initiation of a third-party lawsuit and a court order. However, in certain exceptional cases, the registration authority suspends the effect and enforcement operations based on a regular document, according to a third party's claim. Nevertheless, despite the aforementioned subdivisions, a definite criterion for determining the court's jurisdiction in handling the third-party complaint will be the judicial nature of the objection

کلیدواژه‌ها [English]

  • Official document
  • ordinary document
  • third-party
  • court
  • registration office