حدود صلاحیت کمیسیون رفع تداخلات موضوع ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر؛ تحلیل رای وحدت رویه شماره ۸۰۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور (مورخ 1398/09/26)

نوع مقاله : نقد رای دیوان عالی کشور

نویسنده

دانشگاه تهران

10.22034/analysis.2024.2006590.1025

چکیده

ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر یک تبصره به ماده ۹ قانون افزایش بهره‌ وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی الحاق و وزارت جهاد کشاورزی را با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف به رفع تداخلات ناشی از اجرای قوانین و مقررات موازی در اراضی ملی، دولتی و مستثنیات اشخاص نموده تا پس از رفع موارد اختلافی نسبت به اصلاح اسناد مالکیت و صدور اسناد کشاورزی اقدام نماید و به موجب ماده 3 آیین نامه اجرایی تبصره (3) الحاقی ماده (9) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی موضوع ماده (54) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور کمیسیون رفع تداخلات در سطح استان تشکیل گردید . ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی نیز مشعر بر تکلیف وزارتخانه ی نامبرده بر تثبیت مالکیت دولت و اخذ اسناد مالکیت به نام دولت بر منابع ملی و اراضی موات و دولتی و با رعایت حریم روستاها و همراه با رفع تداخلات ناشی از اجرای مقررات موازی حداکثر تا پایان برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی می باشد . هرچند موارد مورد اشاره در تعیین حدود صلاحیت کمیسیون مذکور صراحت داشته اند مع الوصف تکثر قوانین و ضوابط حاکم بر اراضی دولتی موجب گردیده تا در رابطه با حیطه ی صلاحیت کمیسیون مذکور تردیدهایی به وجود آید . نمونه ای از این تردیدها در اختلاف نظر شعب دیوانعالی کشور در صلاحیت کمیسیون به ورود در دعوی خلع ید از اراضی ملی منعکس است که النهایه منتهی به رای هیئت عمومی دیوانعالی کشور دایر بر تایید رایی گردیده که ماهیتاً توسعه صلاحیت کمیسیون مورد اشاره را رد نموده است .
واژگان کلیدی : اراضی ملی ، قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر ، صلاحیت .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The limits of jurisdiction of the Interference Removal Commission, subject of Article 54 of the Law on Removing Obstacles to Competitive Production, in dealing with claims related to national lands (Analysis of unanimous decision No. 801 of the Gener

نویسنده [English]

  • faranak hoseini sarvestani
university of tehran
چکیده [English]

Article 54 of the Law on Removing Obstacles to Competitive Production, a note to Article 9 of the Law on Increasing the Productivity of the Agricultural Sector and Natural Resources, and the Ministry of Agricultural Jihad, in cooperation with the country's Property and Deed Registration Organization, is obliged to remove the interference caused by the implementation of parallel laws and regulations in national lands. government and individuals exceptions to amend the ownership documents and issue agricultural documents after resolving the disputes and according to Article 3 of the Executive Regulations, Note (3) of the Addendum to Article (9) of the Law on Increasing the Productivity of the Agriculture and Natural Resources Sector, the subject of Article (54) The Law on Removing Obstacles to Competitive Production and Improving the Country's Financial System, the Interference Removal Commission was established at the province level . Article 9 of the law on increasing the productivity of the agricultural and natural resources sector also stipulates the duty of the mentioned ministry to establish the ownership of the government and obtain ownership documents in the name of the government on national resources and favorable and state lands, respecting the privacy of the villages and removing the interference caused by the implementation of the regulations. It is parallel until the end of the fifth five-year plan of economic development. Although the cases mentioned in determining the jurisdiction of the said commission have been clear, with the description of the multitude of laws and regulations governing government lands, there have been doubts about the scope of the jurisdiction of the said commission. An example of these doubts is reflected in the disagreement of the branches of the Supreme Court of the country on the authority of the commission to enter into the case of expropriation .......

کلیدواژه‌ها [English]

  • Expropriation
  • National lands
  • the law on removing barriers to competitive production
  • jurisdiction