قانون در سایۀ مصلحت اندیشی قضایی؛ نقد رأی وحدت رویۀ شمارۀ 742 دیوان عالی کشور (1394/05/06)

نوع مقاله : نقد رای وحدت رویه

نویسنده

دانشجوی دکترای حقوق خصوصی پردیس البرز دانشگاه تهران

10.22034/analysis.2023.2008495.1056

چکیده

چکیده:
تصویب قانون آیین دادرسی کیفری سال 1392 مراجع قضائی را با چالش‌هایی در زمینۀ تفسیر و اجرای آن مواجه نموده و یکی از موارد اختلاف برانگیز، تبصرۀ مادۀ 478 آن قانون بوده است که به مسألۀ توقف برخی احکام کیفری در فرض درخواست اعادۀ دادرسی می‌پردازد. برهمین مبنا در بدو تصویب این قانون، شعب مختلف دیوان‌عالی کشور در مقام اجرای این تبصره رویکردهای متفاوتی را برگزیده‌ بودند. برخی از آن شعب، معتقد به اجرای مطلق آن تبصره بوده و به محض دریافت درخواست اعادۀ دادرسی و بدون بررسی ماهوی پرونده، نسبت به صدور دستور توقف اجرای حکم اقدام می‌نمودند، اما در مقابل، برخی دیگر از شعب، تصمیم‌گیری خود در جهت اجرا و یا عدم اجرای آن تبصره را بر پایۀ بررسی محتویات پرونده و پس از آن انجام می‌دادند.
پس از بروز این دوگانگی و صدور آرای ناهمگون، هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور در راستای ایجاد وحدت رویه و پایان بخشیدن به این اختلاف‌ها، اقدام به صدور رأی وحدت رویۀ 742 نموده؛ رأیی که از منظر برخی حقوق‌دانان، نگرش و راهبردی متفاوت از هدف قانون‌گذار را در پیش گرفته و حتی به نوعی موجب متروک شدن تبصرۀ مذکور گردیده است.
مطالعه و نقد این رأی وحدت رویه از چند جهت مهم جلوه می‌نماید؛ نخست از لحاظ بررسی حدود اختیارات دیوان‌عالی کشور به عنوان یک مرجع قضایی در مقام تفسیر قوانین و ارزیابی عملکرد آن و دیگری واکاوی رأی موردنظر از حیث تأثیری که به صورت عملی بر روند پرونده‌ها دارد. با عنایت به حساسیت موضوع، نقد و بررسی این رأی می‌تواند با نشان دادن برخی کاستی‌ها، نه تنها در زمینۀ موضوع آن، بلکه به طور کلی در روند صدور آرای وحدت رویه و لزوم تعیین چهارچوب برای تفاسیر قانونی و جهت دهی به سیاست قضایی، اثرگذار باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Law in the shadow of judicial expediency (Criticism of Unification Judgment No. 742 issued by General Board of the Supreme Court of the country)

نویسنده [English]

  • Mahsa Aghaei
Alborz campus of Tehran University
چکیده [English]

With the approval of the Criminal Procedure Law of 2013, the judicial authorities confronted difficulties in interpreting and applying this law, and note of Article 478 of this law, which concerns the issue of suspending some criminal judgments upon a request for re-trial. As a result, various panels of the Supreme Court, after the approval of this law, adopted different opinions on the implementation of this note. Some of these branches followed the absolute implementation of the note and without analyzing the merits of the case, they proceeded to issue an order to suspend the enforcement of the judgment. In contrast, other branches made their judgments to apply or not to apply the note according to the analysis of the merits of the case.

Following the appearance of this duality and the issuance of divergent verdicts, the General Board of the country's Supreme Court, proceeded to issue the unificaition judgment 742; a decision that, from the perspective of some jurists, has pursued an attitude and strategy different from the legislator's objective and has even led to the disuse of the aforementioned note.
Studying and criticizing this decision of the Supreme Court as a unified judicial precedent is meaningful in several ways; first, in terms of investigating the scope of the authorities of the Supreme Court , and second, in terms of analyzing the decision under discussion in terms of its practical impact on the process of cases. In light of the sensitivity of the subject, the criticism of this decision can be effective by pointing out some deficiencies not only in the context of its subject but in general in the process of issuing Supreme Court decisions as a unified judicial precedent and the need to establish a framework for legal interpretation and the direction of judicial policy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Unification Judgment
  • retrial
  • stay of execution
  • interpretation of law
  • legal policy
  • judicial policy