اختلاف؛ موضوع دادرسی مدنی بررسی و نقد رای وحدت رویه شماره ۷۱۹ دیوان عالی کشور (۱۳۹۰/۰۲/۲۰)

نوع مقاله : نقد رای وحدت رویه

نویسنده

دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تهران ـ وکیل دادگستری

10.22034/analysis.2023.2006586.1024

چکیده

اختلاف؛ موضوع دادرسی مدنی
(نقد وتحلیل رای وحدت رویه شماره ۷۱۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور)
شهاب کیائی

چکیده:
به دلیل متغییر بودن مفهوم دعوا در دادرسی های مدنی،تعریف کاملی از دعوا و عناصر سازنده آن ارایه نشده است.امروزه موضوع دادرسی مدنی چیزی به جزاختلاف طرفین دادرسی نیست واختلاف می تواند بر پایه ترافع یا نزاع طرفین دعوا باشد یا نباشد. بنابراین اختلاف به معنای عدم توافق طرفین دریک موضوع واحد نیست بلکه به معنای یک وضعیت حقوقی غیر قطعی است که دادگاه با مداخله خود به آن عدم قطعیت پایان می دهد.بنابراین ممکن است در مواردی طرفین یک موضوع واحد با هم توافق کنند اما در خصوص برخی از شرایط آن موضوع دچار اختلاف شوند یا در مقابل ممکن است صاحبان حق ،در مورد موضوع اختلاف با یکدیگر توافقی نداشته باشند اما با مداخله قاضی به واسطه یک رسیدگی قضایی وغیابی وضعیت غیر قطعی حقوقی آنها پایان پذیرد.

کلید واژه: دعواـ اختلاف ـ موضوع دادرسی ـ رسیدگی قضایی

دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تهران ـ وکیل دادگستری
Email : shahabkiayee@ut.ac.ir

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Dispute,the subject of the proceeding ( The Critique and analysis of the Binding precedent No.719,Rendered by the General Board of the supreme court)

نویسنده [English]

  • Shahab Kiayee
Never
چکیده [English]

Dispute,the subject of the proceeding
( The Critique and analysis of the Binding precedent No.719,Rendered by the General Board of the supreme court)
Shahab kiayee 1


Abstract:
Due to the unsustainable of the concept of litigation in civil proceedings,a complete definition of civil litigation and its constituent elements has not been provided .Nowadys,the subject of civil proceedings is nothing but the dispute of the parties to the proceedings and the dispute can be based on the quarrel of the parties or not.as a result,the dispute does not mean that the parties do not agree on a single subject and in fact,it means an in rights uncertaninty which terminaite the by intervention of the court.As a result,it is possible in some cases the parties agree on a single subject but there may be dispute in some conditions or on the contrary,it is possible do not agree on the dispute subject of,but with the intervention of a judge in an absentee and judicial end their situation uncertainty of right.


Key words: dispute_litigation_the subject of the proceeding_judicial proceeding

Ph.D in private law,university of Tehran _lawyer
Email : shahabkiayee@ut.ac.ir

کلیدواژه‌ها [English]

  • key words: dispute
  • litigation
  • the subject of the proceeding
  • judicial proceeding