دعوای اثبات مالکیتِ اموال غیر منقول در رویه قضائی ایران؛ «نقد رویه موجود»

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه حقوق خصوصی و اسلامی دانشکده حقوق حقوق و علوم سیاسی داتشگاه تهران

10.22034/analysis.2023.2015379.1082

چکیده

دعوای اثبات مالکیت اموال غیر منقول در رویه قضائی ایران فراز و فرودهای زیادی داشته است. بعد از تصویب قانون ثبت، محاکم تنها طریق اثبات مالکیت راجع به املاک را سند رسمی می‌دانستند وهیج دعوایی ‌را علیه دارنده سند رسمی مالکیت نمی پذیرفتند. باگذشت زمان این رویه تغییرکرد و به ویژه بعد از انقلاب، به دعوی اثبات مالکیت با سند عادی یا هر نوع ادله دیگر در محاکم رسیدگی می‌شد و بر مبنای آن، حکم به ابطال سند رسمی معارض صادر می‌کردند. در دهه هفتاد رویه محاکم به سمت حمایت از سند رسمی مالکیت و اعتبار قانون ثبت متحول گردید؛ به عنوان مثال دعوی خلع ید و مطالبه اجرت المثل تنها از ناحیه دارنده سند رسمی مالکیت پذیرفته می‌شد. با توجه به تردیدی که در خصوص مشروعیت لزوم سند رسمی برای اثبات مالکیت املاک و انتقال آن از سوی شورای نگهبان مطرح گردید، مجدداً رویه قضائی از دهه 90 به سمت پذیرش این نوع دعاوی متحول گردید و دعاوی علیه دارنده سند رسمی افزایش یافت. به رغم آن، در حال حاضر اکثر محاکم دعوای اثبات مالکیت نسبت به املاک را صرفاً به همراه دعوی الزام به تنظیم سند رسمی‌ پذیرقته و آن را به تنهایی قابل استماع نمی دانند؛ با این استدلال که این دعوی ترافعی نبوده و سبب ایجاد مالکیت معارض می گردد. باتوجه به مقررات موجود، ازجمله ماده 62 قانون احکام دائمی، این رویه قابل نقد به نظر می رسد. در این مقاله ضمن بررسی سیر تحول دعوی اثبات مالکیت اموال غیر منقول در رویه قضائی، به نقد رویه موجود و تحلیل برخی آرای مهم صادره در این خصوص پرداخته ایم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Action to quiet title in the Iranian Jurisprudence A review of the existing Jurisprudence

نویسنده [English]

  • Mahmoud Kazemi
Private and Islamic Law, Faculty of Law and Political Sciences,, Tehran University
چکیده [English]

The Action to quiet title (real estate ownership Law suit) has had ups and downs in Iranian Jurisprudence. After the approval of the registration code, the courts considered the official document as the only way to prove the ownership for real estate. This procedure has changed over time; especially after the Islamic Revolution the courts dealt with the Action to quiet title with private document or any other type of evidence and on this basis they accepted the annulment of the official document. In the 1370s, the court's procedures changed to support the official documents of ownership and the registration code. In such a way that dismissal lawsuit was not accepted except by the owner of the official document. Due to the doubts raised by the Guardian Council regarding the legitimacy of the requirement of the registration to prove ownership and transfer of properties, the Jurisprudence was again inclined to accept these types of lawsuits, and annulment of official document based on private document or opponent transactions, increased in the courts. Despite that, currently, most courts do not accept lawsuits for proof of ownership that are not accompanied by the requirement for the preparation of an official document. According to the existing regulations, including Article 62, this procedure can be criticized and is a kind of clear violation of the law . In this article, we have tried to review the evolution of the action to quiet title in the Jurisprudence and criticize and analyze some important Judgments have issued in this regard.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lawsuit for annulment of official document
  • Lawsuit for proof of transaction
  • Conflicting document
  • Uncontested lawsuit