ترافعی نبودن تقاضای زوجین برای اهدای جنین؛ نقد و بررسی رای وحدت رویه شماره 755 دیوان عالی کشور (1395/10/14)

نوع مقاله : نقد رای وحدت رویه

نویسنده

گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه خوارزمی، تهران،ایران

10.22034/analysis.2024.2008233.1053

چکیده

رای وحدت رویه پیش رو که موضوع نقد این مقاله است در پی اختلاف شعبه اول و پنجم دیوانعالی کشور در خصوص دادگاه صالح برای درخواست اهدای جنین صادر شده است، شعبه پنجم دیوانعالی کشور با تلقی درخواست اهدای جنین به عنوان دعوایی که دارای خوانده است، دادگاه صالح را به تبع آن دادگاه های تهران اعلام نموده است، اما شعبه اول دیوان عالی کشور درخواست مذکور را نیازمند تقدیم دادخواست ندانسته و از امور غیر ترافعی تلقی نموده است، همچنین بر اساس رای شعبه مذکور زوجین امکان طرح این درخواست را در محل اقامت خود دارند. با وقوع اختلاف مذکور رای وحدت رویه صادر شماره 755 در سال 1395 صادر و در پی آن رای شعبه او.ل دیوانعالی کشور منطبق با قانون تشخیص داده شده است، رای مذکور همچون بسیاری از آرای وحدت رویه صادره دارای نقاط قوت و ضعف است، با تحلیل این نقاط قوت و ضعف مشخص گردید، رای وحدت رویه با توجه به ماهیت غیر ترافعی بودن درخواست اهدای جنین صادر شده است، آثار درخواست های غیر ترافعی بر آن بار شده و با مقتضیات اجتماعی نیز هماهنگ است، اما در کنار این ویژگی ها؛ رای وحدت رویه دامنه خود را از مورد اختلاف فراتر گسترانیده است، همان مفاد آیین نامه قانون را تکرار نموده است و برخلاف قانون حمایت از خانواده تقدیم دادخواست را ضروری ندانسته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Criticism on Supreme Courts No.755 Unification of Judgments Decision (non-contradictory nature of embryo donation)

نویسنده [English]

  • hosein davoodi
Department of Private Law, Faculty of Law and Political Science, Kharazmi University
چکیده [English]

The Unification of Judgments Decision, which is the subject of this article's criticism, was issued following the Disagreement between the first and fifth branches of the Supreme Court, in the case of Embryo donation lawsuit. The fifth branch of the Supreme Court of Iran, considering the request for embryo donation as a lawsuit that has a defendant, declared the competent court according to those The fifth branch of the Supreme Court of Iran, considering the request for embryo donation as a lawsuit that has a defendant, declared the courts of Tehran as competent court, but the first branch of the Supreme Court of Iran did not consider the said request to be a petition and considered it as non-contradictory affairs, Also, based on the decision of the mentioned branch, the couple has the possibility to file this request at their place of residence. With the occurrence of the disagreement, the No 755 Unification of Judgments Decision was issued in 2015 and according to that, the decision of the first branch of the Supreme Court of the country, was found accordance with the law. The said Unification of Judgments Decision, like many Unification of Judgments Decision that has been issued, has strengths and weaknesses, and it was determined by analyzing these strengths and weaknesses that: The Unification of Judgments Decision has been issued considering the non-contradictory nature of the embryo donation request. The effects of non-contradictory affairs requests are loaded on it and it is in harmony with social requirements, but besides these features; The Unification of Judgments Decision has expanded its scope beyond the branches disagreement, it has repeated the same provisions of the regulation. and, contrary to the family protection law, it has not deemed it necessary to submit a petition.

کلیدواژه‌ها [English]

  • procedural rules
  • The No.755 Unification of Judgments Decision
  • Embryo donation
  • non-contradictory affairs