ضمانت اجرای کیفری معامله معارض؛ نقدی بر رای وحدت رویه شماره 43 دیوان عالی کشور (1351/08/10)

نوع مقاله : نقد رای وحدت رویه

نویسنده

گروه حقوق خصوصی و اسلامی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

10.22034/analysis.2024.2007993.1059

چکیده

به موجب رای وحدت رویه شماره 43 مورخ 10/08/1351 برخلاف نظریه مستدل و مستند دادستان وقت کل کشور، حکم مندرج در ماده 117 قانون ثبت، محدود به معامله معارض با سند رسمی شد، زیرا با وجود اجباری بودن ثبت رسمی اسناد، چنانچه معامله‌ای نسبت به مال غیرمنقول با سند عادی انجام شود، مستند به مواد 46، 47 و 48 ق.ث سند عادی مزبور قابل پذیرش در دادگاه نیست،‌ در نتیجه مندرجات آن قابلیت تعارض با سند رسمی معامه موخر را نخواهد داشت تا بتوان عمل را مشمول ماده 117 قانون ثبت دانست؛ این تفسیر آشکارا برخلاف نص قانون است، زیرا قانونگذار با آگاهی از مقررات مواد 46، 47 و 48 قانون ثبت در اصلاحات سال 1312 «سند عادی» را به قسمت نخست ماده 117 اضافه کرده و بدین ترتیب با حمایت از خریداران عادی، فروشندگان را به قید مجازات از انجام هرگونه معامله معارض با معامله نخست منع کرده است. نظر به اینکه مطابق ماده 62 قانون احکام توسعه کشور مصوب 1396 اسناد عادی که اعتبار شرعی آنها در دادگاه اثبات شده باشد، قابلیت معارضه با سند رسمی را خواهد داشت و این حکم، استدلال مندرج در رای وحدت رویه موصوف را نقض می‌کند و با آن در تعارض است، در نتیجه باید قائل به نسخ ضمنی رای وحدت رویه مزبور به موجب قانون اخیر شد؛ بنابراین در وضعیت حقوقی کنونی، حکم مقرر در ماده 117 قانون ثبت علی الاطلاق بر تمامی معاملات رسمی که معارض با معامله عادی یا رسمی مقدم واقع شده، حکومت دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Criminal sanction of conflicting transaction, A Critique On The Unification Of Judgments Decision Of The Supreme Court, No. 43 dated 01/11/1971

نویسنده [English]

  • Ali A. Saneian
Tehran University
چکیده [English]

According to the unification of Judgments decision of the supreme court, No. 43 dated 01/11/1971, Contrary to the substantiated and documented theory of the country's general prosecutor, the ruling of Article 117 of the Registration Code is related to a conflicting transaction that is made with a notarial document. Because despite the mandatory registration of documents, if the transaction of real estate is done with an ordinary document, based on Articles 46, 47 and 48 of the Registration Code, that ordinary document is not actionable in the court. As a result, its contents will not have the ability to conflict with the notarial document of the next contract so that the action can be considered subject to Article 117 of the Registration Code. This interpretation is clearly against the text of the law.
Because the legislator, knowing the provisions of Articles 46, 47 and 48 of the Registration Code, added "ordinary document" to the first part of Article 117, in the amendments of 1312 and in this way, it has supported the purchasers with an ordinary document and prohibited the sellers from doing any transaction contrary to the first contract with criminal penalties.
Because according to Article 62 of the Law on the Development of the Country approved in 2016, ordinary documents whose legal validity has been proven in the court will have the ability to conflict with the notarial document. And this ruling contradicts the reasoning of that unification of judgments decision and is in conflict with it. As a result, the recent law has implicitly abrogated that decision. Therefore, in the current legal situation, the Article 117 of the Registration Code applies to all notarial transactions that are contrary to the ordinary or notarial transaction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Conflicting transaction
  • Ordinary document
  • Notarial document
  • Real estate transactions
  • Article 117 of the Registration Code