تحلیل تضامنی یا نسبی بودن مسؤولیت شرکای جرم سرقت در رد مال؛ رویه دادگاهها و رأی وحدت رویه شماره 799 دیوان عالی کشور (1399/07/15)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق خصوصی و اسلامی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، تهران، ایران

10.22034/analysis.2024.2008658.1064

چکیده

یکی از جرایم مهم که در جامعه امروز ایران در حال رخ دادن است، سرقت می‌باشد. این جرم، حسب مورد، ممکن است توسط یک یا چند شخص صورت پذیرد. بدیهی است، یکی از ضمانت اجراهای جدی و اصلی جرم سرقت، رد مال توسط سارقین است. در فرضی که چند شخص اقدام به سرقت نمایند، یعنی به اشتراک مال دیگری را بربایند، پرسش اصلی آن است که این اشخاص به چه میزان مسئولیت در رد مال دارند؟ آیا مسئولیت اینان تضامنی (هر یک مسئول تمام اموال) است یا نسبی (هر یک به میزان مالی که ربوده مسئول است)؟ در پاسخ به این پرسش، در رویه قضایی اختلاف‌نظرها بسیار است. غالب دادگاه‌ها، به ویژه دادگاه‌های عالی، با مسئولیت تضامنی شرکای سرقت به شدت مخالفت کرده‌اند. البته، آراء اندکی که با این رویکرد موافق نباشند نیز وجود دارد و همین تضارب آراء زمینه لازم برای صدور رأی وحدت رویه را فراهم نمود. مطابق رأی وحدت رویه شماره 799 مورخ 15/07/1399، مسئولیت شرکای سرقت، نسبی است؛ بدین معنا که ایشان به میزان مالی که ربوده‌اند، مسئولیت دارند و در صورت عدم امکان تعیین میزان اموال، مسئولیت اینان به تساوی است. با وجود این، رأی مذکور قابل انتقاد است. در حقیقت، به نظر می‌رسد که مسئولیت شرکای سرقت، تضامنی است. به عبارت دیگر، سارق همان غاصب است و مطابق قواعد غصب، مسئولیت غاصبین تضامنی می‌باشد. البته، تحمیل مسئولیت تضامنی به معنای استقرار نهایی مسئولیت نیست، بلکه، هر سارق به میزان مالی که ربوده مسئولیت دارد و در صورت عدم احراز میزان اموال مسروقه توسط هر فرد، مسئولیت ایشان به تساوی است. به هر روی، هدف از این نوشتار آن است که به شیوه تحلیلی-توصیفی و با نگاهی به آرای قضائی، نظریات فقها، دکترین و با تأکید بر رأی وحدت رویه مورد اشاره، به سوال فوق‌الذکر پاسخ دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the Joint and Several or Relative Liabilities of the Partners in the Crime of Theft in the Restitution of Property with an Emphasis on the Unified Judicial Precedent No. 799 dated 2020/10/06

نویسندگان [English]

  • abbas mirshekari 1
  • Shobeir Azadbakht 2
1 Assistant Professor, Department of Islamic and Private Law, Tehran University, Tehran, Iran
2 Ph.D. student of private law, Faculty of Law and Political Science, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran
چکیده [English]

One of the most important crimes is theft.This theft, depending on the case, may be done by one or more people.Obviously,one of the guarantees of the serious and main execution of the crime of theft is the restitution of the property by the thieves.In the assumption that several people commit theft, i.e. steal another's property together, the main question is, to what extent are these people responsible for returning the property?Is their responsibility joint and several or relative?In response to this question, there are many differences of opinion in the judicial procedure.The majority of courts, especially the Supreme Courts, have strongly opposed the joint liability of partners in theft.Of course, there are few judgments that do not agree with this, and this conflict of opinions provided the basis for issuing a unified judicial precedent.According to the unified judicial precedent No.799 dated 2020/10/06,the responsibility of the partners in theft is relative; this means that they are responsible for the amount of property they have stolen, and if it is not possible to determine the amount of property, their responsibility is equal.Despite this, the unified judicial precedent No. 799 can be criticized.In fact, it appears that the liability of partners in theft is joint and several.In other words, the thief is the usurper, and according to the rules of usurpation,the responsibility of usurpers is joint and several.Of course, the imposition of joint and several liability does not mean the final establishment of responsibility,rather, each thief is responsible for the amount of property she/he stole, and if it is not clear how much each thief stole, their responsibility is equal.However,the purpose of this article is to answer the aforementioned question in an analytical-descriptive manner and with a broad look at judicial opinions, jurists' opinions, doctrine and emphasizing on the mentioned unified judicial precedent.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Judicial Procedure
  • Usurper
  • Joint and Several Liability
  • Equal Liability
  • Damage