کلیدواژه‌ها = مسؤولیت
مسؤولیت مدنی شهرداری ناشی از خطای پیمانکار

دوره 1، شماره 2، بهمن 1401، صفحه 585-607

10.22034/analysis.2023.701525

داود نصیران؛ ناهید نصیران