سخن سردبیر

دوره 1، شماره 1، تیر 1401، صفحه 11-13

10.22034/analysis.2022.253304

محمد جواد شریعت باقری