شماره‌های پیشین نشریه

هو القاضی

دوفصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی با شیوه داوری بسته و دوسو ناشناس و با گستره دسترسی آزاد منتشر می‌شود. صاحب امتیاز این نشریه، پژوهشکده حقوق و قانون ایران است.. این نشریه به منظور فراهم نمودن محیط پژوهشی برای پژوهشگران ملّی با تمرکز بر نقد و تحلیل آراء قضایی در زمستان 1400 پایه گذاری شده است. این نشریه تلاش می‌کند از یک سو پیشرفت های تئوریک در حوزه حقوق را ارائه و از سوی دیگر انعکاس این نظریه ها را در آرای قضایی صادره تبیین و ترویج کند. این نشریه با تمرکز بر انتشار مقالات با کیفیت، یافته های مرتبط با حقوق عملی را اشاعه و ترویج می کند..
این نشریه به منظور دسترسی آسان و جهانی به آخرین یافته های علمی کاربردی، بر شیوه دسترسی-آزاد تاکید دارد و تمام مراحل تا چاپ مقاله از سوی انتشارات داد و دانش وابسته به پژوهشکده حقوق و قانون ایران پشتیبانی مالی می شود.
تمامی اعضای گروه دبیران این نشریه دارای سابقه عالی قضایی هستند.
فصلنامه علمی تخصصی دانشنامه‌های حقوقی به دو صورت چاپی و آنلاین منتشر می شود. همچنین لازم به ذکر است که این نشریه از قوانین کمیته بین المللی اخلاق نشر (COPE) تبعیت می کند.

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

سردبیر مدیر مسئول مدیر داخلی
دوره انتشار
دو فصلنامه